Mirakelplan för Rakel Babs

Mirakelplan för Rakel – förhandsreglering 2020-2023

Hållpunkter och tips på hur ni ska lyckas med rapporteringen i mars 2019.

Många av tipsen är gemensamma med Babs till exempl områdesanalysen och hanteringen av utrangeringar.

Förvissa er om att ni alltid använder de senaste programversionerna eftersom vi vill att ni så snabbt som möjligt ska få tillgång till nya funktioner, så kommer vi löpande att släppa nya versioner så snart de blir klara.

Nätet som ska rapporteras in motsvaras av aktuellt nät sista december 2018. Alla anläggningar/komponenter som ska ingå i kapitalbasen ska registreras i Rakel. Utrangeringar som gjorts påverkar inte ingående kapitalbas, däremot kommer de ha betydelse i avstämningen av innevarande tillsynsperiod som kommer ske i mars 2020.

Steg 1 – Åldersbestämning

Kabelskåp är nya i regleringen och måste också åldersättas.

Vid ansättning av åldrar yngre än 2010 ska man alltid minst även sätta månad till exempel 201804 för april 2018.

Gäller följande komponenter:

  • Stationsdata/nätnamn: sätt/justera byggdatum och tillverkningsår för ställverken (används vid delvis förnyelse som kan hanteras automatiskt av Minette).
  • Transformatorer: sätt/justera tillverkningsår.
  • Hsp-, lsp- och serviser: sätt byggdatum.
  • Kommunikationskablar: gäller signal- och optokablar som med fördel hanteras i Babs där förläggningsår är den uppgift som används i värderingen.Saknar man Babs kan man i Rakel under Anläggningar->Förhandsreglering av elnätstariffer också registrera sina kablar. Enklast att underhålla nätet är via Babs (till exempel vid delningar och utrangeringar).
  • Frånskiljare, lastbrytare och effektbrytare: apparater i fält kan också räknas med i FHR. Komplettera även uppgifter här.
  • Kabelskåp: sätt byggdatum.
  • Övrigt: sådant som inte kan registreras i ordinarie anläggningsregister t.ex. mätare, reservmaterial registreras under Anläggningar->Förhandsreglering av elnätstariffer (övriga anläggningar). Notera den dubbla uppsättningen av kolumner för TP2 och TP3.

Steg 2 – Kontroll kapitalbas

Vid uppgraderingen av Rakel konverterades befintliga värderingar över till TP3-fälten. Det är viktigt att man ser över vissa anläggningar eftersom nyare koder tillkommit. Läs mer om detta under nya och förändrade koder.

Särskilt för regionnätskoderna använder man fler koder per fack till exempel för fjärrkontroll, skydd och liknande.

Skåp måste ha en storlek för att kunna normkodssättas i Minette som sker automatiskt. Tänk på att skåp i anslutning till stolpstation eller säkringslådor inte får ingå i kapitalbasen.

Nu är det möjligt att samla alla värderingar under en fördelningsstation i stationsdataformuläret vilket underlättar administrationen av anläggningen vid utrangering och liknande. För TP2 ligger sådana anläggningar under övriga anläggningar. Om man väljer att komplettera sådana stationer med värderingar måste man under övriga anläggningar markera TP3-kolumnen att de ej ska ingå här – annars får man dubbel värdering av sina komponenter.

Övriga anläggningar (Anläggningar->Förhandsreglering av elnätstariffer) måste också justeras. Mätare måste till exempel utrangeras och nya läggas till.

Steg 3 – Kvalitetskontroll

Inbyggda funktioner finns för kontroll av ålderssättning och för match mellan karta och tekniskt system.

Matchningen mellan karta och tekniskt system är viktigt för att ledningar, skåp och stationer som alla påverkas av förläggningsområde ska värderas korrekt.

Ålder/typdata

Under Service->Kvalitetskontroll flik Förhandsregleringen kan man för huvudanläggningarna ta fram Excel-rapporter med kontroll av ålder och typdata.

Ju grövre och längre kablar desto större betydelse har anläggningen för kapitalbasen.

Match karta- och tekniskt system

Under Service->Kvalitetskontroll flik Cadra/Rakel eller Cadkom/Babs kan man sammanställa anläggningar som saknas/finns i respektive system.

Ju grövre och längre kablar desto större betydelse har anläggningen för kapitalbasen.

Matchningen är väldigt viktig för att man ska får rätt värdering på sina anläggningar. Kabelskåp och stationer påverkas också. Högspännings-, lågspännings- och servisledningar är övriga anläggningar som bör ha en match förutom signal- och optokablar som ingår i elnätsverksamhet. Kontrollera även dubbletter av motsvarande ledningar.

Minette

I TP3-delen i Minette kan man redan nu skapa den kapitalbas som ska rapporteras i mars. När man importerar kapitalbasen görs även ytterligare kontroller av kapitalbasen som kan kräva justeringar i dokumentationen.

Steg 4 – Områdesanalys

Områdesanalysen är viktig för att Rakel ska veta om till exempel en anläggning ligger i citymiljö. Nydokumenterade anläggningar får inte automatiskt uppgift om område utan detta måste ske via områdesanalys. I TP3 gäller detta förutom ledningar även skåp och stationer.

Områden som hanteras är city, tätort, landsbygd, svår landsbygd och sjö. Dessa områden aktiveras enkelt i Mirakel Services, svår landsbygd definieras av SGU:s grävbarhetskarta som måste köpas – övriga kartor finns tillgängliga online direkt i Mirakel Services.

Analysen måste göras med områdeskartunderlag för både TP2 och TP3 eftersom olika förutsättningar gäller för till exempel tätortsgränser.

Om Mirakel Services finns installerad kan man göra detta direkt inifrån Rakel under Service->Import/export->Uppdatering av ledningars markslag alt. om analys gjorts av Tyréns gör man importen med alternativet Import GIS-analys (.csv-filer) (tänk på att dubbla analyser måste göras!).

Efter gjord analys av Mirakel Services visas en kontrollbild för TP2 och en separat bild för TP3. Bägge bilderna ska innehålla analyserade ledningar, TP3-bilden ska även innehålla analyserade stationer och skåp. Om så inte är fallet måste Mirakel Services uppdateras.

Steg 5 – Inrapportering m.h.a. Minette

Med Minette sammanställs kapitalbasen för inrapportering till Ei. Minettes TP3-databas måste arkiveras på lämplig plats eftersom denna databas kommer användas löpande för avstämning under tillsynsperioden.

Kabelskåp, frånskiljare, effektbrytare, lastbrytare och ledningar får automatsättningar av normkoder. Särskilt gällande elledningar måste översättningstabellen under menyn Tabeller->Normkoder TP3.

Övrigt – Utrangeringar

Vid utrangeringar av anläggningar med värdering efterfrågar Rakel utrangeringsdatum. Utrangeringar kommer spela en viktig roll i avstämningen mars 2020. I avstämningsfunktionen i Minette för TP2 får man en sammanställning över dessa.

Utrangeringar är tillgängliga under Anläggningar->Utrangerat varunder man kan ändra, lägga till och ta bort utrangeringar.

Om man missat en utrangering är det enklaste att dokumentera anläggningen på nytt och därefter göra utrangeringen igen.

Under övriga anläggningar kan man till exempel göra delutrangeringar av mätare genom att ändra på antalet av mätare.

Tips

Läs även Anvisningar Minette för mer information om hur Minette används.