Fjärrvärme

Full koll på ditt fjärrvärmenät.

Fjärrvärmemodulen innehåller de funktioner som en nätägare behöver för att hålla ordning på dokumentationen av sitt nät. Informationen består av läges- och egenskapsinformation för ledningar och knutpunkter. Du får full koll på ditt fjärrvärmenät med funktioner som nätberäkning, spårning, avisering och olika rapporter. Systemet fungerar som ett nav i den dagliga driften med stödfunktioner för rondering och koppling mot debiteringssystem. Webbmodulen har en central roll för spridning av information i hela organisationen, såväl i fält som på kontoret. Full funktionalitet för dokumentation ges via det AutoCAD MAP-baserade kartgränssnittet.

I systemet finns följande delar:

 • Grundmodulen i systemet som innehåller programmet för grafikhanteringen samt kopplingen mot egenskapsdatabas.
 • Webbserver on-line – modul som gör informationen tillgänglig för redigering via webben.
 • MapGuide – kartapplikation som webbpublicerar informationen från så att den kan visas i laptop, läsplatta eller smart telefon.
 • Beräkning – beräkningsmotorn är en integrerad del av systemet och tryckfall, hastighet, flöde samt statiska tryck i nätet.

Ingående funktioner

Systemet för dokumentation av fjärrvärmenät

Modulen innehåller bland annat följande funktioner

Digital karthantering (GIS) Modul för hantering av läges- och funktionskarta baserat på AutoCAD med stöd för alla kartformat på marknaden idag. Smarta funktioner för hantering av inmätningsdata finns.

Tekniskt anläggningsregister Alla nätobjekt kan dokumenteras:

 • Stamledning – Luftningsbrunn – Fjärrvärmecentral
 • Grenledning – Tömningsbrunn – Panncentral
 • Servisledning – Ventilbrunn – Dimensionsförändringar
 • Inomhus luftledning – Ventilkammare – Böjar
 • Ledning ur drift – T-stycke – Skarv/kapskarv
 • Bottnad kulvert – tryckreduceringsstation
 • Pumpstation

Objekten kan kompletteras med egna dokument såsom scheman och fotografier. Objekten bär alla sin egen information kring periodiserat underhåll.

Avisering Ta enkelt fram underlag med aviseringsmodulen via kanaler som webbsida, Facebook, mejl, brev med flera. Kundunderlag importeras från ert kundinformationssystem.

Nätberäkning Tillsammans med Lunds Tekniska Högskola har vi utvecklat en beräkningsmotor för fjärrvärmenät, som använder sig av en matematiskt riktig lösningsmetod för att utföra beräkningarna. Beräkningsmotorn är en integrerad del av systemet och överföring av information mellan kartan och beräkningen sker automatiskt i bakgrunden. Systemet kräver inte att det ritas upp en andra modell av nätet för beräkningsmotorn. Beräkningsmotorn beräknar tryckfall, hastighet, flöde samt statiska tryck i nätet. Beräkningen tar också fram värden på värmeförluster och totalt effektbehov för fjärrvärmenätet. Vår beräkningsmodell hanterar flera produktionsanläggningar i nätet. Beräkningsmotorn hanterar också rundmatningar i flera nivåer.

Webb Det mesta av informationen som dokumenteras blir automatiskt tillgänglig via en webbläsare som därmed gör informationen tillgänglig för alla inom organisationen. Till exempel kan en kabelutsättare själv skriva ut en karta i en viss skala.

Ärendehantering Via det webbaserade ärendehanteringssystemet ges hela organisationen tillgång till verksamheternas ärenden. Via direktkoppling mot Ledningskollen kan dessa ärenden hanteras direkt i webbkartan integrerat i den egna nätdokumentationen.

Kontakta ossinfo@mirakel.nu för mer information!