Att arbeta med TP4 i Rakel

Om du äger signal-/fiberkarblar som används i din elnätsverksamhet har du förmodligen dokumenterat dessa i Babs. Läs mer under Att arbeta med TP4 i Babs.
Det finns även möjlighet att dessa hanteras manuellt i övrigt-registret för Signal- o optokablar – se rubrik nedan.

Kvalitetssäkra i första hand din anläggningsdata samt förbered följande:

 • Elnät t.o.m. 2022-12-31 – se till att allt är dokumenterat t.o.m. 2022-12-31 eftersom det är detta nät som ska rapporteras in.
 • Ålder – anläggningar måste ålderssättas för att få ett värde!
 • Cadra/Rakel – anläggningsdata måste stämma mellan Cadra/Rakel där uppgifter används för att avgöra om nätdelar ligger i ex. tätort.
 • Övriga – anläggningar. Här hamnar sådant som inte får plats i ordinarie anläggningsregister så som mätare eller IT-system för SCADA. Verifiera uppgifterna.
 • Minette – i Minette kan man göra TP3-avstämningar. I avstämningsloggen ser man om det finns några felaktigheter i värderingen av anläggningsdata.
 • Plan – för 2023+2024-2027. Inrapporteringen ska även omfatta de investeringar/utrangeringar som ska göras framåt.
 • Mätare – aktuell mätarstock ska också rapporteras in för 3 olika grupper indelat per halvår. Se rubrik Övriga anläggningar.

Ålder

Kontrollera att samtliga anläggningsdelar som ingår i kapitalbasen är ålderssatta genom att i Rakel välja meny Service->Kvalitetskontroll->flik Förhandsregleringen. Välj respektive anläggning och tryck på Skapa rapport för att ta fram Excel-underlag.

Se åldersflik för att se en lista över vilka objekt som saknar ålder eller har felaktiga sådana.

Formatet på åldern är alltid ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅMM eller ÅÅÅÅMMDD och eftersom de ekonomiska beräkningarna grundar sig per halvår bör man ange åldrar med åtminstone månad.

Är det så att man tagit en begagnad anläggning i bruk finns ett extra fält som heter Första bruktagningsdatum i kapitalbasen där man uppger ursprungsåldern för en komponent. Lämnas tom i vanliga fall.

Cadra/Rakel

Värderingen enligt norm grundar sig i vilken områdestyp (ex. tätort) som exempelvis en kabel är förlagd i som kan vara flera för en och samma kabel.

För att en kabel ska få korrekta områdestyper måste denna finnas både i Cadra och i Rakel. Stationer och skåp som är placerade i tätort har ett högre värde.

I Rakel kontrollerar man överensstämmelsen mellan systemen via menyval Service->Kvalitetskontroll->flik Cadra/Rakel. Tryck Starta för att påbörja kontrollen som kan ta upp till 5 minuter beroende på nätstorlek. I resultatet ser man därefter t.ex. många högspänningskablar som bara finns i Rakel eller motsvarande kablar som bara finns i Cadra. Detaljuppgifter om vilka objekt som berörs får man genom att klicka på de olika sifferknapparna. Uppgifterna kan sparas till Excel.

Övriga anläggningar

Anläggningsdata som inte finns i ordinarie anläggningsdata registreras i detta formulär. Vanligaste anläggningsobjektet i detta register är elmätare som grupperas i 3 olika grupper (kat1=NG15951, kat2=NG15952 och kat3-5=NG15953).

Registret finns under Anläggningar->Förhandsreglering av Elnätstariffer flik Övriga. Tänk på att varje rad representerar flera tillsynsperioder. Genom att klicka i rutnätet visas en informationstext om vad för uppgifter som avses matas in i fältet.
Möjligheter finns att kopiera hela rutnätet till/från Excel via Kopiera/Klistra in-knapparna uppe till vänster.

Nya rader läggs till i slutet, tänk på att det går bra att kopiera in uppgifter från Excel.

För att utrangera en hel rad markerar man radnumret och trycker knappen Utrangera. För delutrangeringar ändrar man antalet i antalkolumnen till det nya gällande antalet. Exempelvis om 20 mätare registrerats där 5 mätare utrangerats ändrar man antalet till 15 och svarar på de efterföljande utrangeringsfrågorna.

Koder för huvudstationer och fördelningsstationer bör ligga i Stationsdata/nätnamn men är inget krav.

Tryck Spara för att ändringarna ska sparas.

Stationsdata/Nätnamn

Uppgifter för aktuell tillsynsperiod finns under flik Förhandsregl. och underflik 2020-. Uppgifter som registreras i denna flik hanterar den aktuella tillsynsperioden tillsammans med den kommande gemensamt.

Tänk på att vanliga stationer kan ha, förutom själva stationskoden, upp till 3 tilläggskoder för tätort/city-placering, inomhusbetjänade, inhysta eller nedbyggda. OBS, tätorts/city-kod är något man lägger till manuellt! I formuläret ser man vilken områdestyp som stationen är placerad i.

Genom att trycka på disketten lägger man till nya rader i värderingslistan. Tryck på skrivareknappen för att spara uppgifterna till Excel.

Huvud- och fördelningstationers anläggningsdelar registreras också i detta formulär.

Utrangeringar görs genom att man markerar i listan och trycker på soptunnan.

Skåp

Kabelskåp värderas genom EBR-storlek (K1-K5) samt markområdestyp. Om dessa uppgifter finns tillgängliga ser man tydligt i förhandsregleringsfliken med uppgift om aktuell normkod. Avsaknad av områdestyp är något som åtgärdas av en områdesanalys.

Transformator

Förhandsregleringsdata hanteras under fliken Förhandsreglering underflik 2024-2027. En transformator har 2 koder, en när transformatorn är i drift och en när transformatorn ej är i drift (ej placerad i ett transformatorfack).

Notera att det inte finns några reservkoder för större krafttransformatorer som man måste lösa med annan värdering för få med denna i kapitalbasen.

Ledningsnät

Hanteras automatiskt med hjälp av spänningsnivå och kabeltyp. Se rubrik Typdata. Vill man att en specifik kabel inte ska vara med anger man detta i förhandsregleringsfliken – att den ej ska användas i kapitalbasen.

Varje gång man gör en områdesanalys sätts områdeslängderna som sedan användas vidare av Minette vid sammanställningen av kapitalbasen. För att områdeslängden ska göras måste, så klart, motsvarande kabel, som finns i Rakel, finnas i Cadra.

Kablar som ej är i drift ska inte rapporteras in. Om man vill kan man i förhandsregleringsfliken sätta att de ska ingå i kapitalbasen för att inte få med dem i felloggen i Minette. Risken är då att man glömmer ändra denna uppgift vid driftsättning.

Signal- o optokablar

Går att hantera manuellt som kräver eget underhåll av tillkommande och utrangerade ledningar. Finns tillgänglig under Anläggningar->Förhandsreglering av Elnätstariffer flik Signal- o optokablar.

Utrangeringar

Utrangeringsregistret finns tillgängligt under Anläggningar->Utrangerat. I detta register hanteras sådana anläggningar som någon varit i drift som i ett senare skede tagits ur drift (utrangerats).

När man raderar objekt som innehåller någon typ av värdering fås frågan om utrangering ska göras. Är det så att raderingen inte är en utrangering av ordinarie anläggningsobjekt måste man trycka på Avbryt/Cancel eftersom en sådan anläggning inte ska hamna i utrangeringsregistret eftersom den varit en felregistrering. 

För att hitta tidigare utrangerade objekt så kan med hjälp av komoboxen uppe till vänster välja den objektstyp som man vill titta på och svara Ja på frågan om att ta fram den första posten med motsvarande typ. Sedan trycker man på Visa 10 för att bläddra bland befintliga utrangeringar.

Markera intressant rad och och tryck Åter för att ta fram aktuell utrangering i formuläret.

Tänk på att en och samma utrangering kan ha uppgifter motsvarande flera tillsynsperioder.

Anläggningsdelar som hamnat felaktigt i registret raderas på vanligt sätt.

Plan 2023+2024-2027

Under meny Anläggningar->Förhandsreglering av elnätstariffer finns fliken Planering 2023+2024-2027. Klicka i rutnätet för förklaring om hur uppgifter ska matas in.

Uppgifter kan klistras in/kopieras till/från Excel via knapparna Kopiera/Klistra in.

Områdesanalys (GIS-analys)

Denna görs för att Rakel ska uppdateras med områdestyper som gäller för ledningar, stationer och kabelskåp. Nya objekt får inte sina områdestyper uppdaterade automatiskt utan att områdesanalysen görs. Områdestyperna påverkar värderingen av anläggningen.

Görs genom att man i Rakel väljer Service->Import/export->Uppdatera ledningars markslag. Denna analys kan ta upp till 5 minuter att göra. När Analysen är klar presenteras ett webbläsarfönster med resultatet. Senaste analys kan man ta fram genom att väljer Service->Import/export->Visa senaste GIS-analyser.

Minette

Avstämningsverktyget för TP3 kan användas för att ”städa” värderingen av anläggningen. För själva städningen behöver man inte använda sig av samma Minette-databas som användes vid inrapporteringen utan det går bra att skapa en ny. Avstämningen blir aktuell nästa år (2024)  – då blir det aktuellt att utgå från samma Minette-databas som användes vid inrapporteringen.

Starta Minette, välj flik TP3 – Tillsynsperiod 2020-2023. Välj befintlig TP3-databas eller skapa ny med knapparna nere till höger. Tryck därefter Avstämning, Importera förändringar och kryssa i önskade alternativ. Tryck Starta import för att påbörja importen.

I logg-fliken kan man i kolumnen Pass filtrera ut alla importfel. Denna listar sådant som inte kunnat värderats.

Vanliga fel:

 • Kabelskåp, kontrollera att storlek och område finns. Kolla även utrangeringsregister om TP3-värdering finns ex. Normkod.
 • Ledningar, typdata. Det är bra tillfälle att kontrollera kvalitén på typdatat som påverkar både beräkningar och förhandsregleringen. Ta fram ledningen i Rakel och kontrollera att typen även finns i kombolistan över kabeltyper uppe till höger. Saknas denna kan man försöka ladda ner denna via Tabeller->Uppdatera typdata… Om kabeltypen saknas verifiera att kabeltypen verkligen är korrekt registrerad. Exempelvis heter de vanligaste typerna av N1XV för 10 mm² NIVX-U och 16 mm² N1XV-R. Om det är en högspänningskabel se även till att ange märskpänningen ex. 12kV (anses alltid vara standard), 24 kV o.s.v.. Om allt fortfarande är ok saknas typen i översättningslistan – se rubrik Typdata.
 • Mätare, kontrollera även utrangeringsregistret och se att värdering (t.ex. normkod) – om inte komplettera denna information.
 • Nätdelar som ej är i drift, exempelvis ledningar. Ignorera dessa i listan, dessa ska inte rapporteras ändå. Anläggningar i förråd ska däremot rapporteras.

Typdata

Finns i Rakel under Tabeller->Normkoder TP4 och TP3. Denna innehåller översättningar av kabeltyper till normkoder.

Man kan bläddra bland typerna genom att välja aktuell spänning i kombolistan uppe till vänster och exempelvis använda sig av Visa 10 för att bläddra framåt bland typerna.

Här kan man lägga till typ samt knyta normkoder för resp. områdestyp.
Notera att för en kabeltyp registreras normkoder både för TP3 och TP4.